Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 55
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 03:22:17
2:
Tap 002 - 03:08:17
3:
Tap 003 - 03:13:48
4:
Tap 004 - 03:19:37
5:
Tap 005 - 03:11:35
6:
Tap 006 - 03:25:55
7:
Tap 007 - 03:03:10
8:
Tap 008 - 03:08:59
9:
Tap 009 - 03:19:32
10:
Tap 010 - 03:22:02
11:
Tap 011 - 03:04:10
12:
Tap 012 - 03:05:34
13:
Tap 013 - 02:52:07
14:
Tap 014 - 02:59:09
15:
Tap 015 - 02:56:43
16:
Tap 016 - 03:04:35
17:
Tap 017 - 03:01:53
18:
Tap 018 - 03:10:07
19:
Tap 019 - 03:22:43
20:
Tap 020 - 03:12:41
21:
Tap 021 - 03:08:00
22:
Tap 022 - 02:54:19
23:
Tap 023 - 02:56:56
24:
Tap 024 - 03:09:58
25:
Tap 025 - 03:08:46
26:
Tap 026 - 03:08:03
27:
Tap 027 - 03:13:30
28:
Tap 028 - 03:07:41
29:
Tap 029 - 02:59:51
30:
Tap 030 - 03:06:14
31:
Tap 031 - 03:09:05
32:
Tap 032 - 03:11:58
33:
Tap 033 - 03:28:40
34:
Tap 034 - 03:36:45
35:
Tap 035 - 03:14:24
36:
Tap 036 - 03:20:40
37:
Tap 037 - 03:32:42
38:
Tap 038 - 03:17:50
39:
Tap 039 - 03:14:34
40:
Tap 040 - 03:19:19
41:
Tap 041 - 03:22:33
42:
Tap 042 - 03:19:25
43:
Tap 043 - 03:14:09
44:
Tap 044 - 03:12:32
45:
Tap 045 - 03:13:58
46:
Tap 046 - 03:07:10
47:
Tap 047 - 03:18:58
48:
Tap 048 - 03:19:45
49:
Tap 049 - 03:18:44
50:
Tap 050 - 03:05:06
51:
Tap 051 - 03:25:02
52:
Tap 052 - 03:15:08
53:
Tap 053 - 03:07:05
54:
Tap 054 - 03:24:55
55:
Tap 055 - 03:17:48


Player ID does not exist!
– Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới…
Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ?
Đại đồ đệ Vu Chính Hải: “Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta.”
Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: “Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!”


Cửu đồ đệ Diên Nhi: “Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt.”
– Cảnh giới tu luyện:
Thối Thể, Thông Huyền, Ngưng Thức, Phạn Hải, Thần Đình, Nguyên Thần Kiếp: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo