Sắp xếp theo:

  Lang Trung Hào Kiệt

   


  2023-05-25
  Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương

  Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương

  12 tập | 3458

  Tào Tháo, người hoàng đế này không đơn giản.Lưu Bị, ta cái này Hán thất tông thân thân phận vô dụng á!Tôn Quyền, cả 2 cái Hoàng Đế, chúng ta nên dựa vào ai đó .Xuyên việt Thành Hán Thiếu Đế Lưu Biện, ta mục tiêu không chỉ muốn trở thành trên sử sách thừa nhận Hoàng Đế, còn muốn trở thành trong lịch sử vĩ đại Hoàng Đế. Tất nhiên quân lâm Tam Quốc, vậy liền cả thế gian vô song!