Đông Phương
Ta Có Thể Vô Hạn Tăng Lên
3.1/5 - (16 Vote)

Nguyên khí khôi phục toàn cầu đều là võ, lam tinh lại chỉ là một mảnh bị vứt bỏ đất chết, chủ thể tại chồng chất không gian. Vũ trụ mênh mông vô biên, còn có Hồng Hoang, vạn tộc… Hắn ngẫu nhiên đạt được trong truyền thuyết Hồng Hoang môn, Thiết bì +1. . . Tăng lên đồng nhục; Đồng nhục +1. . . Tăng lên ngân cốt; Ngân cốt +1. . . Tăng lên kim mạch… Nam nhân, liền nên tình cừu không phụ ân oán thanh toán xong, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Trương Tiêu Đằng một đường quật khởi thế không thể đỡ, sát thần, đồ ma, huyết tế thanh thiên.