Tu La Đan Đế

Tác giả:
Thể loại: , , ,
Loại:
Số tập: 85
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:59:07
2:
Tap 002 - 02:39:16
3:
Tap 003 - 02:51:57
4:
Tap 004 - 02:48:28
5:
Tap 005 - 02:46:05
6:
Tap 006 - 02:40:12
7:
Tap 007 - 02:36:44
8:
Tap 008 - 02:51:55
9:
Tap 009 - 02:29:48
10:
Tap 010 - 02:44:56
11:
Tap 011 - 02:44:15
12:
Tap 012 - 02:51:18
13:
Tap 013 - 02:43:46
14:
Tap 014 - 02:35:40
15:
Tap 015 - 02:38:09
16:
Tap 016 - 02:43:53
17:
Tap 017 - 02:59:05
18:
Tap 018 - 02:57:28
19:
Tap 019 - 02:44:34
20:
Tap 020 - 02:38:13
21:
Tap 021 - 02:36:28
22:
Tap 022 - 02:52:19
23:
Tap 023 - 03:03:06
24:
Tap 024 - 03:13:46
25:
Tap 025 - 03:05:39
26:
Tap 026 - 02:59:51
27:
Tap 027 - 03:00:19
28:
Tap 028 - 03:02:37
29:
Tap 029 - 02:52:32
30:
Tap 030 - 02:51:16
31:
Tap 031 - 02:39:41
32:
Tap 032 - 02:45:07
33:
Tap 033 - 02:46:46
34:
Tap 034 - 02:40:44
35:
Tap 035 - 02:56:32
36:
Tap 036 - 02:52:33
37:
Tap 037 - 02:54:47
38:
Tap 038 - 03:00:54
39:
Tap 039 - 03:10:34
40:
Tap 040 - 02:50:33
41:
Tap 041 - 02:44:50
42:
Tap 042 - 02:54:44
43:
Tap 043 - 02:50:53
44:
Tap 044 - 03:04:52
45:
Tap 045 - 03:05:11
46:
Tap 046 - 02:59:45
47:
Tap 047 - 02:47:23
48:
Tap 048 - 03:02:02
49:
Tap 049 - 03:03:02
50:
Tap 050 - 02:55:45
51:
Tap 051 - 03:02:18
52:
Tap 052 - 02:38:51
53:
Tap 053 - 02:47:38
54:
Tap 054 - 02:50:22
55:
Tap 055 - 02:45:07
56:
Tap 056 - 02:43:57
57:
Tap 057 - 02:57:01
58:
Tap 058 - 02:48:38
59:
Tap 059 - 02:45:23
60:
Tap 060 - 02:59:27
61:
Tap 061 - 05:03:41
62:
Tap 062 - 05:02:07
63:
Tap 063 - 05:29:16
64:
Tap 064 - 05:24:19
65:
Tap 065 - 04:58:54
66:
Tap 066 - 05:00:01
67:
Tap 067 - 05:18:12
68:
Tap 068 - 04:53:41
69:
Tap 069 - 05:03:00
70:
Tap 070 - 04:55:38
71:
Tap 071 - 05:11:40
72:
Tap 072 - 04:55:11
73:
Tap 073 - 04:39:43
74:
Tap 074 - 04:41:20
75:
Tap 075 - 05:07:35
76:
Tap 076 - 05:01:18
77:
Tap 077 - 05:06:34
78:
Tap 078 - 04:41:35
79:
Tap 079 - 04:50:23
80:
Tap 080 - 05:02:53
81:
Tap 081 - 04:50:53
82:
Tap 082 - 04:50:18
83:
Tap 083 - 04:29:44
84:
Tap 084 - 04:20:08
85:
Tap 085 - 03:58:48


Player ID does not exist!
– Có một loại người, tự sinh ra một khắc kia trở đi, liền nhất định bất phàm.
Thiếu niên trời sinh Chí Tôn Thần Mạch, chúng tinh phủng nguyệt, tạo hóa thiên định, nhất định xưng hùng nhất phương, lại bởi vì một viên thiện tâm rơi xuống phàm trần.
Ngút trời oán khí trong lúc vô tình kích hoạt Thần Ma Lệnh, được Thần Giới Vô Thượng Ma Chủ truyền thừa tạo hóa, Toan Nghê, Chân Hống, Thần Hoàng, Thao Thiết mười hai đại thái cổ hung thú chân huyết Thối Thể.
Thiên Kiêu đẫm máu sống lại, luyện đến một viên sắt đá tâm, thề phải giết hết bất nghĩa đồ!
Ta có Đan Tâm một viên, nại hà lương thiện thành họa;
Liền biến hóa nhân gian tu la, hỏi thế gian tình nghĩa cân lượng, đạo lý bao nhiêu?
Thần đã không có năng lực làm, Ma Tướng Phổ Độ chúng sinh!
♔ Cảnh Giới: Luyện Khí cảnh, Ngưng Chân cảnh, Nguyên Cương Cảnh, Thuế Phàm Cảnh, Tứ Cực bí cảnh (Đạo Cung, Mệnh Tuyền, Vạn Tượng, Tiên Đài), Thiên Nhân Cảnh, Quy Nhất Cảnh, Kim Đan Chủng Tử, Phong Hỏa Đại Kiếp (Thánh Nhân cảnh), Thiên Địa Pháp Tướng (Đại Thánh), Nghịch Thiên Cải Mệnh (chí thánh), Chuẩn Đế, Đại Đế, Thiên Đế…
♔ Vũ Khí: Tu La Kiếm
REW: Main Là một thiên tài đúng chất. Có được Thần Ma Chí Tôn Mạch. Vì người yêu nên nguyện ý tróc ra Thần Mạch để cứu chửa. Nhưng khi cứu chửa xong main lại bị phản bội.
♔ Main đạt được một viên Thiên Kiếm Lệnh do một vị Tôn Giả của Vạn Kiếm Tông một trong những Tông Môn hàng đầu đưa cho.
♔ Main vì quá tức giận phẫn nộ đã đánh thức Thiên Kiếm Lệnh trở thành Thần Ma Lệnh. Thần Ma Lệnh ẩn chứa linh hồn Vô Thiên Ma Chủ. Là Thần Giới 72 ma thần chi chủ. Vì muốn báo thù nên đã đưa tất cả truyền thừa cho Main, thu Main làm đệ tử trước khi tan biến.
♔ Main bước lên con đường báo thù. Trở thành Tu La.
* Không nói nhảm. Là kẻ thù không đội trời chung Main đồ toàn tộc.