Chứng Hồn Đạo

Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Số tập: 35
Trạng thái:
Đọc truyện Chữ 👆 Đọc truyện Tranh 👆 Đọc Sách
Ấn 2 lần QC => Tải lại trang để ẩn Q.C

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 02:41:12
2:
Tap 002 - 02:27:49
3:
Tap 003 - 02:38:00
4:
Tap 004 - 02:45:05
5:
Tap 005 - 02:53:27
6:
Tap 006 - 03:03:27
7:
Tap 007 - 02:46:52
8:
Tap 008 - 02:51:33
9:
Tap 009 - 03:04:17
10:
Tap 010 - 03:10:14
11:
Tap 011 - 03:00:08
12:
Tap 012 - 03:41:34
13:
Tap 013 - 05:51:21
14:
Tap 014 - 03:39:46
15:
Tap 015 - 01:22:43
16:
Tap 016 - 01:22:35
17:
Tap 017 - 01:21:58
18:
Tap 018 - 01:28:52
19:
Tap 019 - 02:06:10
20:
Tap 020 - 03:03:20
21:
Tap 021 - 02:51:42
22:
Tap 022 - 03:00:25
23:
Tap 023 - 03:08:58
24:
Tap 024 - 02:53:32
25:
Tap 025 - 02:43:23
26:
Tap 026 - 02:52:25
27:
Tap 027 - 02:44:17
28:
Tap 028 - 02:29:10
29:
Tap 029 - 02:38:45
30:
Tap 030 - 02:37:34
31:
Tap 031 - 02:34:11
32:
Tap 032 - 02:23:14
33:
Tap 033 - 02:32:51
34:
Tap 034 - 02:39:30
35:
Tap 035 - 02:41:26


Player ID does not exist!

Tam hồn thất phách, hợp thành thập phương chi niệm, quét ngang bát phương lục hợp, Vũ Trụ Hồng Hoang, thành tựu chân chính đại đạo!

Người khác chứng Tiên đạo, Ma đạo, Phật đạo, độc ta chứng hồn đạo! Đại đạo ở chỗ hồn, đại đạo ở chỗ ta!