Search
Generic filters
Tìm chính xác tên
Tìm trong tiêu đề
Tìm trong nội dung
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Search in posts
Search in pages

Thái Cổ Kiếm Tôn Audio

3.8/5 - (38 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
27264
Giọng nam: 170 tập

– Cũng chỉ thanh vân, khí thôn âm u. Đại đạo đan xen, kiếm giả độc tôn.
Đây là một người cùng một thanh kiếm cố sự!

Hồng trần ba ngàn trượng.
Lưu ly nhiễm thiên hương.
Quần hùng cộng tranh giành.
Kiếm tôn chưởng thương hoàng.
Kiếm chân lý, vạn năm bí mật, lấy huyết Hải Vô Nhai đúc lại đăng thiên con đường, lấy ngàn tỉ xương khô lại luyện kiếm Đạo kinh thư.
Tất cả đều ở Thái cổ kiếm tôn.

Đọc truyện chữ Đọc truyện tranh 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:10:10
2:
Tap 002 - 04:13:47
3:
Tap 003 - 04:24:16
4:
Tap 004 - 04:31:09
5:
Tap 005 - 04:47:55
6:
Tap 006 - 04:28:14
7:
Tap 007 - 04:48:13
8:
Tap 008 - 04:37:46
9:
Tap 009 - 04:51:42
10:
Tap 010 - 04:47:36
11:
Tap 011 - 04:47:16
12:
Tap 012 - 05:05:09
13:
Tap 013 - 05:03:50
14:
Tap 014 - 05:09:02
15:
Tap 015 - 05:01:04
16:
Tap 016 - 05:09:34
17:
Tap 017 - 05:00:10
18:
Tap 018 - 04:59:04
19:
Tap 019 - 04:41:18
20:
Tap 020 - 04:40:19
21:
Tap 021 - 04:34:27
22:
Tap 022 - 04:31:12
23:
Tap 023 - 04:11:34
24:
Tap 024 - 04:33:35
25:
Tap 025 - 04:29:27
26:
Tap 026 - 04:26:17
27:
Tap 027 - 03:56:46
28:
Tap 028 - 03:49:32
29:
Tap 029 - 03:48:16
30:
Tap 030 - 03:46:14
31:
Tap 031 - 03:49:47
32:
Tap 032 - 03:40:03
33:
Tap 033 - 03:44:08
34:
Tap 034 - 03:41:10
35:
Tap 035 - 03:27:06
36:
Tap 036 - 03:32:09
37:
Tap 037 - 03:11:19
38:
Tap 038 - 03:16:51
39:
Tap 039 - 03:10:34
40:
Tap 040 - 03:12:29
41:
Tap 041 - 03:09:08
42:
Tap 042 - 03:06:25
43:
Tap 043 - 03:04:49
44:
Tap 044 - 03:03:50
45:
Tap 045 - 02:56:15
46:
Tap 046 - 03:03:27
47:
Tap 047 - 03:04:42
48:
Tap 048 - 03:10:34
49:
Tap 049 - 03:09:13
50:
Tap 050 - 03:09:50
51:
Tap 051 - 03:07:25
52:
Tap 052 - 03:01:22
53:
Tap 053 - 03:16:21
54:
Tap 054 - 03:21:49
55:
Tap 055 - 03:11:48
56:
Tap 056 - 03:07:06
57:
Tap 057 - 03:07:16
58:
Tap 058 - 03:07:55
59:
Tap 059 - 03:05:43
60:
Tap 060 - 03:01:46
61:
Tap 061 - 02:58:46
62:
Tap 062 - 03:03:13
63:
Tap 063 - 03:01:57
64:
Tap 064 - 03:02:04
65:
Tap 065 - 03:05:20
66:
Tap 066 - 03:06:39
67:
Tap 067 - 03:06:06
68:
Tap 068 - 02:58:44
69:
Tap 069 - 03:11:38
70:
Tap 070 - 03:07:44
71:
Tap 071 - 03:23:30
72:
Tap 072 - 03:09:55
73:
Tap 073 - 03:18:00
74:
Tap 074 - 03:16:20
75:
Tap 075 - 03:23:18
76:
Tap 076 - 03:22:59
77:
Tap 077 - 03:39:51
78:
Tap 078 - 03:21:49
79:
Tap 079 - 03:32:02
80:
Tap 080 - 03:32:31
81:
Tap 081 - 03:35:48
82:
Tap 082 - 03:53:56
83:
Tap 083 - 03:41:38
84:
Tap 084 - 03:45:17
85:
Tap 085 - 03:49:35
86:
Tap 086 - 03:57:42
87:
Tap 087 - 03:49:20
88:
Tap 088 - 04:03:15
89:
Tap 089 - 03:47:50
90:
Tap 090 - 04:02:12
91:
Tap 091 - 04:13:33
92:
Tap 092 - 04:03:53
93:
Tap 093 - 03:45:44
94:
Tap 094 - 03:32:40
95:
Tap 095 - 03:41:04
96:
Tap 096 - 03:35:47
97:
Tap 097 - 03:40:40
98:
Tap 098 - 03:41:17
99:
Tap 099 - 03:35:49
100:
Tap 100 - 03:44:17
101:
Tap 101 - 03:43:24
102:
Tap 102 - 03:44:03
103:
Tap 103 - 03:33:17
104:
Tap 104 - 03:35:27
105:
Tap 105 - 03:25:12
106:
Tap 106 - 03:20:36
107:
Tap 107 - 03:28:14
108:
Tap 108 - 03:22:19
109:
Tap 109 - 03:23:23
110:
Tap 110 - 03:24:27
111:
Tap 111 - 03:26:00
112:
Tap 112 - 03:25:55
113:
Tap 113 - 03:21:00
114:
Tap 114 - 03:12:43
115:
Tap 115 - 03:24:11
116:
Tap 116 - 03:31:04
117:
Tap 117 - 03:15:47
118:
Tap 118 - 03:28:01
119:
Tap 119 - 03:16:32
120:
Tap 120 - 03:16:48
121:
Tap 121 - 03:24:49
122:
Tap 122 - 03:31:37
123:
Tap 123 - 03:39:21
124:
Tap 124 - 03:51:04
125:
Tap 125 - 03:56:35
126:
Tap 126 - 03:50:37
127:
Tap 127 - 03:41:24
128:
Tap 128 - 03:36:12
129:
Tap 129 - 03:26:13
130:
Tap 130 - 03:47:58
131:
Tap 131 - 03:24:44
132:
Tap 132 - 03:32:53
133:
Tap 133 - 03:34:03
134:
Tap 134 - 03:28:15
135:
Tap 135 - 03:25:06
136:
Tap 136 - 03:29:05
137:
Tap 137 - 03:29:17
138:
Tap 138 - 03:24:21
139:
Tap 139 - 03:31:34
140:
Tap 140 - 03:36:31
141:
Tap 141 - 03:24:23
142:
Tap 142 - 03:48:38
143:
Tap 143 - 03:50:33
144:
Tap 144 - 03:48:46
145:
Tap 145 - 03:45:57
146:
Tap 146 - 03:41:13
147:
Tap 147 - 03:37:32
148:
Tap 148 - 03:23:54
149:
Tap 149 - 03:02:07
150:
Tap 150 - 02:56:38
151:
Tap 151 - 02:58:40
152:
Tap 152 - 03:05:38
153:
Tap 153 - 03:15:55
154:
Tap 154 - 03:29:58
155:
Tap 155 - 03:41:12
156:
Tap 156 - 04:29:45
157:
Tap 157 - 04:03:36
158:
Tap 158 - 02:58:57
159:
Tap 159 - 02:40:31
160:
Tap 160 - 02:42:44
161:
Tap 161 - 03:03:19
162:
Tap 162 - 03:07:05
163:
Tap 163 - 03:16:51
164:
Tap 164 - 04:02:45
165:
Tap 165 - 04:46:17
166:
Tap 166 - 04:35:22
167:
Tap 167 - 04:28:43
168:
Tap 168 - 04:03:12
169:
Tap 169 - 04:35:16
170:
Tap 170 - 04:44:10
1:
Tap 001
2:
Tap 002
3:
Tap 003
4:
Tap 004
5:
Tap 005
6:
Tap 006
7:
Tap 007
8:
Tap 008
9:
Tap 009
10:
Tap 010
11:
Tap 011
12:
Tap 012
13:
Tap 013
14:
Tap 014
15:
Tap 015
16:
Tap 016
17:
Tap 017
18:
Tap 018
19:
Tap 019
20:
Tap 020
21:
Tap 021
22:
Tap 022
23:
Tap 023
24:
Tap 024
25:
Tap 025
26:
Tap 026
27:
Tap 027
28:
Tap 028
29:
Tap 029
30:
Tap 030
31:
Tap 031
32:
Tap 032
33:
Tap 033
34:
Tap 034
35:
Tap 035
36:
Tap 036
37:
Tap 037
38:
Tap 038
39:
Tap 039
40:
Tap 040
41:
Tap 041
42:
Tap 042
43:
Tap 043
44:
Tap 044
45:
Tap 045
46:
Tap 046
47:
Tap 047
48:
Tap 048
49:
Tap 049
50:
Tap 050
51:
Tap 051
52:
Tap 052
53:
Tap 053
54:
Tap 054
55:
Tap 055
56:
Tap 056
57:
Tap 057
58:
Tap 058
59:
Tap 059
60:
Tap 060
61:
Tap 061
62:
Tap 062
63:
Tap 063
64:
Tap 064
65:
Tap 065
66:
Tap 066
67:
Tap 067
68:
Tap 068
69:
Tap 069
70:
Tap 070
71:
Tap 071
72:
Tap 072
73:
Tap 073
74:
Tap 074
75:
Tap 075
76:
Tap 076
77:
Tap 077
78:
Tap 078
79:
Tap 079
80:
Tap 080
81:
Tap 081
82:
Tap 082
83:
Tap 083
84:
Tap 084
85:
Tap 085
86:
Tap 086
87:
Tap 087
88:
Tap 088
89:
Tap 089
90:
Tap 090
91:
Tap 091
92:
Tap 092
93:
Tap 093
94:
Tap 094
95:
Tap 095
96:
Tap 096
97:
Tap 097
98:
Tap 098
99:
Tap 099
100:
Tap 100
101:
Tap 101
102:
Tap 102
103:
Tap 103
104:
Tap 104
105:
Tap 105
106:
Tap 106
107:
Tap 107
108:
Tap 108
109:
Tap 109
110:
Tap 110
111:
Tap 111
112:
Tap 112
113:
Tap 113
114:
Tap 114
115:
Tap 115
116:
Tap 116
117:
Tap 117
118:
Tap 118
119:
Tap 119
120:
Tap 120
121:
Tap 121
122:
Tap 122
123:
Tap 123
124:
Tap 124
125:
Tap 125
126:
Tap 126
127:
Tap 127
128:
Tap 128
129:
Tap 129
130:
Tap 130
131:
Tap 131
132:
Tap 132
133:
Tap 133
134:
Tap 134
135:
Tap 135
136:
Tap 136
137:
Tap 137
138:
Tap 138
139:
Tap 139
140:
Tap 140
141:
Tap 141
142:
Tap 142
143:
Tap 143
144:
Tap 144
145:
Tap 145
146:
Tap 146
147:
Tap 147
148:
Tap 148
149:
Tap 149
150:
Tap 150
151:
Tap 151
152:
Tap 152
153:
Tap 153
154:
Tap 154
155:
Tap 155
156:
Tap 156
157:
Tap 157
158:
Tap 158
159:
Tap 159
160:
Tap 160
161:
Tap 161
162:
Tap 162
163:
Tap 163
164:
Tap 164
165:
Tap 165
166:
Tap 166
167:
Tap 167
168:
Tap 168
169:
Tap 169
170:
Tap 170
Truyện Thái Cổ Kiếm Tôn Audio thuộc thể loại của tác giả . Truyện được lấy nguồn từ với số tập là 170. Các bạn có đọc các thể loại khác của truyện Thái Cổ Kiếm Tôn tại đây:

Truyện đề cử:

2023-09-22
tai-cau-dao-ben-trong-truong-sinh-danh-dau-ben-trong-vo-dich.jpeg

Tại Cẩu Đạo Bên Trong Trường Sinh, Đánh Dấu Bên Trong Vô Địch

4.5/5 - (2 Vote)
Đông Phương -
4 tập | 372

Xuyên qua tới Vương Đạo liền tại hệ thống phụ trợ phía dưới đã thức tỉnh “Tuyên Cổ Vĩnh Hằng Thể”, mặc cho ngươi vạn cổ đại năng, tuyệt thế Tiên Đế đều không thể thương tới hắn mảy may! Chỉ có tuế nguyệt mới có thể đem hắn ma diệt! Cho nên Vương Đạo yên tâm cẩu yên lặng đánh dấu, Đại Đạo Thiên Thể. . . Thế giới bản nguyên. . . Thánh Kỳ Lân tinh huyết. . . Tổ Long tinh huyết. . . Vĩnh Hằng Tiên Kim. . . Các loại công pháp bí tịch, tiên khí đế binh, khoáng cổ kỳ trân bị hắn từng cái thu vào trong lòng, nhàm chán bên trong bồi dưỡng mấy cái tên đệ tử, đại đệ tử Bản Thể Tiên Viêm, có thể phần diệt Đại Đế! Nhị đệ tử Chư Thiên Tinh Thần Thể, tiên nhân chi tư! Tam đệ tử Hỗn Độn Thanh Liên. . .

2023-09-21
bai-lan-the-tu-ta-viet-bach-trieu-hoang-hau-nhap-yen-chi-binh.jpeg

Bãi Lạn Thế Tử, Ta Viết Bách Triều Hoàng Hậu Nhập Yên Chi Bình

5/5 - (2 Vote)
Huyền Ảo -
10 tập | 628

Xuyên việt huyền huyễn thế giới, Lục Niệm Ly trở thành Đại Phụng hoàng triều Trấn Bắc Vương Thế tử, lại là trời sinh phế thể, không cách nào tu luyện, bị ép hóa thân hoàng triều đệ nhất hoàn khố, thu hoạch được bày nát hệ thống.Chỉ cần bày nát liền có thể thu hoạch được ban thưởng, thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo Bách Hiểu đường, tuyệt thế sát thủ Lục Kiếm Nô, truyền thế danh kiếm Thiên Vấn, tung hoành thiên hạ Đại Tuyết Long kỵ. . .Tu luyện? Tranh bá? Không tồn tại! Gánh hát nghe hát, phong hoa tuyết nguyệt, không làm nhân sự, mở bày!Thế tử một mình sáng tạo Yên Chi bình, bách triều Hoàng hậu đều nhập bảng!Một ngày kia, bản Thế tử muốn giơ lên Yên Chi bình, bảng khai thiên môn. Thử hỏi trên trời tiên tử, ai dám tới đây nhân gian!

2023-09-21
chu-thien-chien-truong-bat-dau-ta-o-hong-hoang-mo-ra-tham-uyen-thong-dao.jpeg

Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo

4/5 - (4 Vote)
Hệ Thống -
7 tập | 1028

« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Chư Thiên Chiến Trường: Bắt Đầu Ta Ở Hồng Hoang Mở Ra Thâm Uyên Thông Đạo »Tô Thần xuyên việt đến rồi Hồng Hoang Thế Giới, kết quả bắt đầu liền mở ra Thâm Uyên thông đạo.Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang cùng Vô Tận Thâm Uyên hai cái vị diện sôi trào, Thiên Đạo ý chí và Thâm Uyên Chúa Tể lẫn nhau mơ ước.Thâm Uyên Ác Ma như thủy triều từ thông đạo tuôn ra, ở Thiên Đạo ý chí bày mưu đặt kế phía dưới, Hồng Hoang đi hướng phát sinh chếch đi.Từ đó Vu Yêu Nhị Tộc không lại đại chiến không ngớt, Tam Thanh không lại lẫn nhau nhằm vào tính kế, tây phương Phật Giáo cũng không đoái hoài tới đào đông phương góc nhà, ngược lại vội vàng tính kế Thâm Uyên Ác Ma.Không được ưa thích Vu Yêu Nhị Tộc, trở thành đối kháng Ác Ma quân chủ lực.Thánh Nhân đệ tử bỏ xuống quá khứ thành kiến, liên hợp đối kháng Thâm Uyên Ác Ma.Nhân tộc tu sĩ đại quân giữ được một tòa lại một tọa pháo đài, kích sát vô số Ác Ma.Nhưng mà, Thâm Uyên vị diện chỉ là vừa mới bắt đầu.Làm Tô Thần từng bước đem Ma Giới, Thần Giới, Vong Linh giới, Marvel thế giới thông đạo mở ra thời điểm, một cái đáng sợ Chư Thiên Chiến Trường đang từ từ hình thành.Chú thích: Hồng Hoang có nhiều phiên bản sức mạnh, Thâm Uyên cũng thế, nó giống như Marvel chủ vũ trụ Earth-616 với Earth-199999. Nên khi đọc truyện, các thế giới bị liên kết với Chư Thiên Chiến Trường, cấp bậc sức mạnh sẽ dựa theo tác giả.Giới thiệu qua về Thâm Uyên: trong nhiều truyện, Thâm Uyên đều là nơi hội tụ ác niệm, tà niệm, mặt trái của thế giới, vũ trụ… có vô số chủng tộc, chuyên xâm lấn các thế giới khác nhau.Cấp độ sức mạnh của Thâm Uyên phụ thuộc vào sức mạnh của mặt phải thế giới, ví dụ trong truyện x, cả vị diện chỉ là 1 thế giới, thì sức mạnh của Thâm Uyên này là nhỏ yếu nhất, vị diện là vũ trụ, Thâm Uyên sẽ cực mạnh, vì nó hấp thu mặt trái của vũ trụ đấy.Trong truyện này, map là cả chư thiên vạn giới, cho nên Thâm Uyên ở đây là bản Pro Ultra Max Plus. Mạnh ngang Hồng Hoang.TRUYỆN TÁC RA HƠN 200C, NHƯNG MỖI CHƯƠNG ĐỀU CÓ HƠN 4K CHỮ. NÊN CŨNG CÓ THỂ COI NGANG VỚI 300-350 CHƯƠNG BÌNH THƯỜNG.

2023-09-21
toan-dan-linh-chu-tu-nguoi-lam-vuon-den-than-nong-dai-de.jpeg

Toàn Dân Lĩnh Chủ: Từ Người Làm Vườn Đến Thần Nông Đại Đế!

2/5 - (6 Vote)
Huyền Ảo -
5 tập | 911

« mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Toàn dân lĩnh chủ: Từ người làm vườn đến Thần Nông Đại Đế! »Ngoại Thần xâm lấn Lam Tinh, Vĩnh Dạ hàng lâm. May mắn Thiên Đạo giác tỉnh, mỗi người có thể chuyển chức thành lĩnh chủ, chống đỡ thi triều, Trùng Tộc chờ(các loại)!Đáng sợ hơn là, Ma Thần còn ý đồ sửa chữa lịch sử, từ trên căn bản hủy diệt nhân loại!Từng cái dị văn mang, thời không phó bản xuất hiện.Giang Dạ xuyên việt đến tận đây, chưa từng nghĩ chuyển chức thành yếu nhất thực vật lĩnh chủ: Người làm vườn.Nhưng kiếp trước khai thác game phần mềm hack hóa thành Ngón Tay Vàng!Không chỉ có thể triệu hoán hoa hướng dương, Peashooter, còn có thể tiến hành biên tập, hợp thành!« hoa hướng dương » dung hợp « Thiểm Thiểm trái cây »= lóng lánh thái dương hoa hướng dương« Doom-shroom » dung hợp « chiết xuất urani »= mạt nhật nấm hạt nhân!« Bonk Choy » dung hợp « Star Platinum »= Quyền Hoàng thái sư phụ« Tequila » dung hợp « Tuyệt Thế Kiếm Hồn »= Cửu Diệp kiếm thảo!Làm ngày tận thế tới, vô tận thi triều bao phủ thành thị.Giang Dạ lại thuận tay trồng ra một Đóa Đóa đám mây hình nấm, thậm chí tế xuất Dual Vector Foil Walnut nghiền ép Ma Thần lúc.Đám người hỏng mất.“Cái này TM là thực vật lĩnh chủ ?”Từ Hắc Thiết 1 level bắt đầu, cấp 10 Thanh Đồng, 20 cấp Bạch Ngân, 30 cấp Hoàng Kim, cấp 40 Bạch Kim, 50 cấp Kim Cương, cấp 60 Thánh giai, cấp 70 Sử Thi, cấp 80 Truyền Kỳ, 90 cấp Bán Thần. 100 cấp, thần!
Cần tìm hình ảnh thực vật nào, chỉ cần ra gg hình ảnh thêm từ pvz, ví dụ Tequila pvz, Bonk Choy pvz…
Main có 1 ny từ đầu

2023-09-21
trong-sinh-chi-phe-tai-dot-kich.jpeg

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

2/5 - (2 Vote)
Cổ Đại -
6 tập | 329

Tình trạng: Hoàn (261 chương + 1 phiên ngoại)
Thể loại: Trọng sinh, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tây huyễn, dị thế, xuyên việt, ma pháp, hào môn thế gia, ngược luyến, cường cường, thăng cấp, chủ thụ, nhiều CP, nghịch tập, vả mặt, 1v1, thanh thủy văn
Edit: Méoo~____________________Văn án:Kỳ Thiếu Vinh là một linh hồn xuyên không đến một dị giới khác, nơi đây không giống thế giới hiện đại, con người ở đây có thể tu luyện, lại còn có ma pháp.Đời trước là thanh niên, thế nhưng xuyên qua lại trở thành bào thai, lưu giữ lại tất cả các ký ức, nỗ lực ở thế giới này sinh tồn.“Thiếu gia, người Trang gia tới từ hôn.”“Vị hôn phu nghe nói khuynh quốc khuynh thành của ta kia rốt cuộc cũng quyết định đá ta rồi sao?”“Ta nghĩ đúng vậy.”“Ta đi nhìn thử vị đại mỹ nhân trong truyền thuyết này xem có phải 360° không góc chết như trong truyền thuyết hay không, dù thế nào cũng chỉ mới nhìn một bức họa, nói không chừng còn cần ta tới sửa mắt nắn mặt lại cho hắn.”“Trên thực tế, hắn không có tới.”“Hắn không tới, ngay cả từ hôn cũng không tới, đúng là tên đê tiện thiếu đạo đức!”“Hắn nhất định sẽ gặp báo ứng!”

2023-09-20
nhan-thuong.jpeg

Nhân Thường

2.2/5 - (5 Vote)
Huyền Huyễn -
7 tập | 432

Nguyên Văn xuyên không vào thế giới tu giả, sinh ra cùng hắn còn có một người anh song sinh.Hai anh em vừa sinh ra mỗi người đã chú định một đường riêng…Một người nhân sinh đỉnh phong, luôn theo chính nghĩa trừ ma diệt ác. Một kẻ hắt hủi lưu lạc từ nhỏ, gặp nhiều hoạn nạn mà sa vào ma đạo, vô tình sát phạt.Sau nhiều năm lưu lạc, để rồi tạo hoá trớ trêu cho hai người gặp nhau.Liệu rằng người kia có vì chính nghĩa mà vứt bỏ tình thân?Kẻ này có vì hận thù mà vô tình?****truyện được tác giả viết ra chia sẻ tới độc giả nhằm có những phút giây chiêm nghiệm và giải trí. Truyện không truyền bá tư tưởng. … Một vài địa danh và tên nhân vật nếu có trùng hợp với ngoài đời thật. Xin cũng đừng cho là giống nhau.

Trang chủ
TOP
Lọc truyện
Tr Tranh Audio
VIP-Tải
Danh sách
VIP